cantilever load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilever load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilever load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilever load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cantilever load

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tải dầm chìa