cantilever girder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilever girder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilever girder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilever girder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cantilever girder

    * kỹ thuật

    dầm có mút thừa

    dầm côngxon

    rầm côngxon