cantilever (ed) beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilever (ed) beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilever (ed) beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilever (ed) beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cantilever (ed) beam

    * kỹ thuật

    dầm côngxon

    dầm hẫng