cantilever beam truss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilever beam truss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilever beam truss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilever beam truss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cantilever beam truss

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giàn dầm côngxon