cantilever beam bridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantilever beam bridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantilever beam bridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantilever beam bridge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cantilever beam bridge

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cầu dầm côngxon

    cầu dầm mút thừa