bank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bank.

Từ điển Anh Việt

 • bank

  /bæɳk/

  * danh từ

  đê, gờ, ụ (đất, đá)

  bờ (sông, hồ, kênh, lạch, ruộng...)

  đống

  big banks of snow: những đống tuyết lớn

  bãi ngầm (ở đáy sông)

  sự nghiêng cánh (máy bay); sự nghiêng sang một bên (ôtô trong khi quành hay chạy vòng tròn)

  (ngành mỏ) bờ miệng giếng, bờ miệng hầm

  * động từ

  đắp bờ (để ngăn)

  to bank up a river: đắp bờ ngăn sông

  chất đống, dồn thành đống

  the sand banks up: cát dồn lại thành đống

  nghiêng đi (ô tô, máy bay khi lái vòng)

  * danh từ

  nhà ngân hàng

  (đánh bài) vốn (của) nhà cái

  to break the bank: đánh cho nhà cái hết vốn

  * động từ

  gửi (tiền) vào ngân hàng; gửi tiền ở ngân hàng

  he banks one tenth of his salary every month: anh ta gửi 1 qoành 0 tiền lương hàng tháng vào ngân hàng

  đổi tiền

  làm cái (đánh bạc)

  làm chủ ngân hàng; làm nghề đổi tiền

  to bank on (upon) somebody

  trông nom vào ai, hy vọng vào ai, tin cậy vào ai

  * danh từ

  chỗ ngồi (của người nô lệ chèo thuyền chiến)

  dãy mái chèo (thuyền chiến)

  (âm nhạc) bàn phím

  bàn thợ

 • bank

  (Tech) nhóm, dãy, băng; ngân hàng

 • Bank

  (Econ) Ngân hàng

  + Một trung gian tài chính huy động quỹ gốc về cơ bản thông qua những khoản tiền có thể hoàn trả theo yêu cầu hay trong thời gian ngắn và dùng ứng trứơc bằng khấu chi và các khoản vay và bằng các hối phiếu chiết khấu, để nắn giữ các khoản khác chủ yếu là tích tài sản tài chính như chứng khoán không buôn bán được. Một chức năng quan trọng của ngân hàng là duy trì hệ thống chuyển đổi tiền bằng cách chấp nhận tiền gửi vào tài khoản vãng lai và điều hành hệ thống chuyển quỹ bằng chuyển séc, chuyển khoản hay chuyển tiền điện tử.Xem COMPETITION AND CREDIT CÔNTL, RETAIL BANKING, WHOLE SALE BANKING.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bank

  sloping land (especially the slope beside a body of water)

  they pulled the canoe up on the bank

  he sat on the bank of the river and watched the currents

  a long ridge or pile

  a huge bank of earth

  an arrangement of similar objects in a row or in tiers

  he operated a bank of switches

  a supply or stock held in reserve for future use (especially in emergencies)

  the funds held by a gambling house or the dealer in some gambling games

  he tried to break the bank at Monte Carlo

  a slope in the turn of a road or track; the outside is higher than the inside in order to reduce the effects of centrifugal force

  Synonyms: cant, camber

  a building in which the business of banking transacted

  the bank is on the corner of Nassau and Witherspoon

  Synonyms: bank building

  a flight maneuver; aircraft tips laterally about its longitudinal axis (especially in turning)

  the plane went into a steep bank

  tip laterally

  the pilot had to bank the aircraft

  enclose with a bank

  bank roads

  do business with a bank or keep an account at a bank

  Where do you bank in this town?

  act as the banker in a game or in gambling

  be in the banking business

  cover with ashes so to control the rate of burning

  bank a fire

  Similar:

  depository financial institution: a financial institution that accepts deposits and channels the money into lending activities

  he cashed a check at the bank

  that bank holds the mortgage on my home

  Synonyms: banking concern, banking company

  savings bank: a container (usually with a slot in the top) for keeping money at home

  the coin bank was empty

  Synonyms: coin bank, money box

  deposit: put into a bank account

  She deposits her paycheck every month

  Antonyms: withdraw

  trust: have confidence or faith in

  We can trust in God

  Rely on your friends

  bank on your good education

  I swear by my grandmother's recipes

  Synonyms: swear, rely

  Antonyms: distrust