deposit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deposit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deposit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deposit.

Từ điển Anh Việt

 • deposit

  /di'pɔzit/

  * danh từ

  vật gửi, tiền gửi

  money on deposit: tiền gửi ngân hàng có lãi

  tiền ký quỹ, tiền đặc cọc

  to leave some money as deposit: để tiền đặt cọc

  chất lắng, vật lắng

  a thick deposit of mud: một lớp bùn lắng dầy

  (địa lý,địa chất) khoáng sản; mỏ

  * ngoại động từ

  gửi (tiền, đồ vật...), gửi (tiền) ở ngân hàng

  gửi (tiền) ký quỹ, đặt cọc

  làm lắng đọng

  đặt

  she deposited her child in the cradle: chị ta đặt con vào nôi

  đẻ (trứng) (ở đâu)

 • Deposit

  (Econ) Tiền gửi

  + Khoản tiền cho các định chế tài chính nào đó vay, ví dụ như các NGÂN HÀNG, NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN GIA CƯ và CÔNG TY TÀI CHÍNH, với điều kiện rút có báo trước hoặc không, hay hoàn trả sau một thời gian nhất định.

 • deposit

  (toán kinh tế) gửi tiền (vào ngân hàng) // món tiền gửi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • deposit

  * kinh tế

  cận

  đặt cọc

  giữ

  gửi

  gửi (tiền) ký quỹ

  gửi (tiền) ở ngân hàng

  gửi (tiền, đồ, vật . . .)

  ký quỹ

  làm lắng đọng

  món tiền trả đầu tiên (cho một hợp đồng mua trả góp)

  sự kết tủa

  tiền bảo chứng

  tiền đặt cọc

  tiền góp

  tiền gửi

  tiền gửi (ngân hàng)

  tiền gửi để bảo đảm

  tiền gửi ngân hàng

  tiền ký quỹ

  tiền thế chân

  tiền trả lần đầu

  vật gửi

  * kỹ thuật

  bã tiêu hóa

  bồi đắp

  bồi tích

  chất kết tủa

  kết tủa

  khoáng sản

  khoáng sàng

  ký thác

  làm kết tủa

  lắng đọng

  lớp bồi tích

  lớp đọng

  lớp lắng

  lớp phủ

  lớp trầm tích

  muội than

  quét sơn

  sa khoáng

  sơn

  sự bồi lấp

  sự đặt cọc

  sự kết tủa

  sự lắng

  sự lắng đọng

  tài nguyên

  trầm tích

  ứng dụng

  vật trầm tích

  ô tô:

  chất bám

  phết vào

  tác động vào

  y học:

  chất lắng đọng

  xây dựng:

  hợp đọng

  thân quặng, vỉa

  trữ lượng

  vật trần tích

  toán & tin:

  tiền ký gửi

  cơ khí & công trình:

  tiền ký quỹ

  hóa học & vật liệu:

  vật lắng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • deposit

  the phenomenon of sediment or gravel accumulating

  Synonyms: sedimentation, alluviation

  money deposited in a bank or some similar institution

  Synonyms: bank deposit

  money given as security for an article acquired for temporary use

  his deposit was refunded when he returned the car

  a payment given as a guarantee that an obligation will be met

  the act of putting something somewhere

  Synonyms: deposition

  put into a bank account

  She deposits her paycheck every month

  Synonyms: bank

  Antonyms: withdraw

  Similar:

  sediment: matter that has been deposited by some natural process

  deposition: the natural process of laying down a deposit of something

  down payment: a partial payment made at the time of purchase; the balance to be paid later

  depository: a facility where things can be deposited for storage or safekeeping

  Synonyms: depositary, repository

  lodge: put, fix, force, or implant

  lodge a bullet in the table

  stick your thumb in the crack

  Synonyms: wedge, stick

  Antonyms: dislodge

  situate: put (something somewhere) firmly

  She posited her hand on his shoulder

  deposit the suitcase on the bench

  fix your eyes on this spot

  Synonyms: fix, posit