stick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stick.

Từ điển Anh Việt

 • stick

  /stick/

  * danh từ

  cái gậy

  que củi

  cán (ô, gươm, chổi...)

  thỏi (kẹo, xi, xà phong cạo râu...); dùi (trống...)

  (âm nhạc) que chỉ huy nhạc (của người chỉ huy dàn nhạc)

  (hàng hải), (đùa cợt) cột buồm

  (nghĩa bóng) người đần độn; người cứng đờ đờ

  đợt bom

  (the sticks) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) miền quê

  as cross as two sticks

  (xem) cross

  in a cleft stick

  ở vào thế bí, ở vào thế tiến lui đều khó

  to cut one's stick

  (xem) cut

  to want the stich

  muốn phải đòn

  * ngoại động từ stuck

  đâm, thọc, chọc

  to stick a pin through something: đâm đinh ghim qua một vật gì

  to stick pigs: chọc tiết lợn

  cake stuck over with almonds: bánh có điểm hạnh nhân

  cắm, cài, đặt, để, đội

  to stick pen behind one's ear: cài bút sau mái tai

  to stick up a target: dựng bia lên

  stick your cap on: đội mũ lên

  dán, dính

  to stick postage stamp on an envelope: dán tem lên một cái phong bì

  stick no bills: cấm dán quảng cáo

  cắm (cọc) để đỡ cho cây

  ((thường) + out) ngó, ló; ưỡn (ngựa), chìa (cằm), phình (bụng)...

  to stick one's head out of window: ló đầu ra ngoài cửa sổ

  to stick out one's chest: ưỡn ngực; vỗ ngực ta đây

  (ngành in) xếp (chữ)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm sa lầy, làm vướng mắc, làm trở ngại; giữ lại ((thường) động tính từ quá khứ)

  the wheels were stuck: bánh xe bị sa lầy

  I was stuck in town: tôi bị giữ lại ở tỉnh

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) làm bối rối, làm cuống, làm lúng túng

  I'm stuck by this question: tôi bị câu hỏi đó

  to stick somebody up: làm ai luống cuống

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lừa bịp

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chịu đựng

  * nội động từ

  cắm

  arrow sticks in target: mũi tên cắm vào bia

  dựng đứng, đứng thẳng

  his hair stuck straight up: tóc nó dựng đứng lên

  dính

  this envelope will not stick: cái phong bì này không dính

  ((thường) + out) ló ra, chìa ra, ưỡn ra, nhô ra

  bám vào, gắn bó với, trung thành với

  to stick to the point: bám vào vấn đề

  to stick like a bur: bám như đỉa đói

  friends should stick together: bạn bè phải gắn bó với nhau

  to stick to one's promise: trung thành với lời hứa của mình

  are you going to stick in all day?: anh sẽ ở nhà suốt ngày à?

  sa lầy, mắc, kẹt, vướng, tắc; bị chặn lại, bị hoãn lại, đi đến chỗ bế tắc

  carriage stuck in the mud: xe bị sa lầy

  he got through some ten lines and there stuck: nói đọc trôi được mười dòng rồi tắc tị

  the bill stuck in committee: đạo dự luật bị ngăn lại không được thông qua ở uỷ ban

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bối rối, luống cuống, lúng túng

  to stick around

  (từ lóng) ở quanh quẩn gần; lảng vảng gần

  to stick at

  miệt mài làm, bền bỉ tiếp tục

  to stick at a task for six hours: miệt mài làm một công việc luôn sáu giờ liền

  to stick at nothing: không gì ngăn trở được; không từ thủ đoạn nào

  to stick by

  trung thành với

  to stick down

  dán, dán lên, dán lại

  ghi vào (sổ...)

  to stick it [out]

  chịu đựng đến cùng

  to stick out for

  đòi; đạt được (cái gì)

  to stick to it

  khiên trì, bám vào (cái gì)

  to stick up

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ăn cướp bằng vũ khí

  to stick up for

  (thông tục) bênh, bảo vệ (một người vắng mặt, quyền lợi...)

  to stick up to

  không khúm núm, không phục tùng; đương đầu lại

  to stick fast

  bị sa lầy một cách tuyệt vọng

  to stick in one's gizzard

  (xem) gizzard

  to stick in the mud

  (xem) mud

  if you throw mud enough, some of it will stick

  nói xấu một trăm câu, thế nào cũng có người tin một câu

  some of the money stuck in (to) his fingers

  hắn tham ô một ít tiền

 • stick

  que; tay đòn; gậy

  control s. tay điều khiển

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stick

  * kinh tế

  bám vào

  đâm

  dán

  dính

  nước hầm

  sản phẩm canh ép

  tấm ván

  thanh gỗ

  thỏi

  * kỹ thuật

  bám

  cái cán

  cái gậy

  cái que

  chọc thủng

  dán

  dán vào

  dính

  dính bám

  dính vào

  đòn bẩy

  đũa

  gắn

  gập

  gậy

  gỗ tròn

  kẹt

  que

  sào

  sự dính

  sự kẹt

  sự tắc

  tay đòn

  tay gạt

  thỏi mài

  điện:

  kết bám

  toán & tin:

  que, tay đòn, gậy

  xây dựng:

  thân cây

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stick

  an implement consisting of a length of wood

  he collected dry sticks for a campfire

  the kid had a candied apple on a stick

  a small thin branch of a tree

  a lever used by a pilot to control the ailerons and elevators of an airplane

  Synonyms: control stick, joystick

  a rectangular quarter pound block of butter or margarine

  a long implement (usually made of wood) that is shaped so that hockey or polo players can hit a puck or ball

  a long thin implement resembling a length of wood

  cinnamon sticks

  a stick of dynamite

  threat of a penalty

  the policy so far is all stick and no carrot

  be or become fixed

  The door sticks--we will have to plane it

  endure

  The label stuck to her for the rest of her life

  cover and decorate with objects that pierce the surface

  stick some feathers in the turkey before you serve it

  fasten with an adhesive material like glue

  stick the poster onto the wall

  fasten with or as with pins or nails

  stick the photo onto the corkboard

  fasten into place by fixing an end or point into something

  stick the corner of the sheet under the mattress

  pierce with a thrust using a pointed instrument

  he stuck the cloth with the needle

  pierce or penetrate or puncture with something pointed

  He stuck the needle into his finger

  saddle with something disagreeable or disadvantageous

  They stuck me with the dinner bill

  I was stung with a huge tax bill

  Synonyms: sting

  Similar:

  pin: informal terms for the leg

  fever left him weak on his sticks

  Synonyms: peg

  joint: marijuana leaves rolled into a cigarette for smoking

  Synonyms: marijuana cigarette, reefer, spliff

  lodge: put, fix, force, or implant

  lodge a bullet in the table

  stick your thumb in the crack

  Synonyms: wedge, deposit

  Antonyms: dislodge

  stay: stay put (in a certain place); we are not moving to Cincinnati"

  We are staying in Detroit

  Stay put in the corner here!

  Stick around and you will learn something!

  Synonyms: stick around, stay put

  Antonyms: move

  adhere: stick to firmly

  Will this wallpaper adhere to the wall?

  Synonyms: hold fast, bond, bind, stick to

  adhere: be a devoted follower or supporter

  The residents of this village adhered to Catholicism

  She sticks to her principles

  stand by: be loyal to

  She stood by her husband in times of trouble

  The friends stuck together through the war

  Synonyms: stick by, adhere

  cling: come or be in close contact with; stick or hold together and resist separation

  The dress clings to her body

  The label stuck to the box

  The sushi rice grains cohere

  Synonyms: cleave, adhere, cohere

  perplex: be a mystery or bewildering to

  This beats me!

  Got me--I don't know the answer!

  a vexing problem

  This question really stuck me

  Synonyms: vex, get, puzzle, mystify, baffle, beat, pose, bewilder, flummox, stupefy, nonplus, gravel, amaze, dumbfound