stick out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stick out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stick out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stick out.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stick out

    * kỹ thuật

    lòi ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet