stick-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stick-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stick-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stick-up.

Từ điển Anh Việt

  • stick-up

    /'stikʌp/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự ăn cướp