jump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jump.

Từ điển Anh Việt

 • jump

  /dʤʌmp/

  * danh từ

  sự nhảy, bước nhảy

  long (broad) jump: (thể dục,thể thao) nhảy xa

  high jump: (thể dục,thể thao) nhảy cao

  pole jump: (thể dục,thể thao) nhảy sào

  running jump: nhảy có chạy lấy đà

  standing jump: nhảy không chạy lấy đà

  sự giật mình; cái giật mình

  to give someone the jumps: làm cho ai giật mình

  (the jumps) mê sảng rượu

  sự tăng đột ngột (giá cả, nhiệt độ...)

  sự thay đổi đột ngột, sự chuyển đột ngột; chỗ hẫng, chỗ hổng (trong lập luận...); chỗ trống (trong một hàng, một dãy)

  vật chướng ngại phải nhảy qua

  nước cờ ăn quân (cờ đam)

  dòng ghi trang tiếp theo (cuối bài báo, truyện ngắn)

  to get (have) the jump on

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bắt đầu sớm hơn và do đó nắm được ưu thế hơn

  on the jump

  (thông tục) hối hả bận rộn

  * nội động từ

  nhảy

  to jump for joy: nhảy lên vì vui sướng

  to jump from one subject to another: nhảy từ vấn đề này sang vấn đề kia

  giật mình, giật nảy người

  my heart jumps: tim tôi giật nảy lên (vì sợ...)

  nhảy vọt, tăng vọt, tăng đột ngột (giá cả, độ nhiệt...)

  (thường) at, to chớp ngay lấy, nắm ngay lấy; chấp nhận vội vàng, vội đi tới (một kết luận...)

  to jump at an opportunity: chớp lấy cơ hội

  to jump at an offer: vội chấp nhận một đề nghị

  to jump at (to) a conclusion: vội đi tới một kết luận

  (jump on, upon) nhảy bổ vào tấn công dữ dội (kẻ địch...)

  * ngoại động từ

  nhảy qua

  to jump a fence: nhảy qua hàng rào

  bỏ sót, bỏ qua, bỏ cách quãng mất

  to jump a chapter in a book: bỏ cách quãng mất một chương trong sách

  trật (bánh ra khỏi đường ray)

  to jump the rails: trật đường ray

  làm cho nhảy lên, bắt nhảy, bắt nhảy qua

  to jump the horse across the ditch: bắt con ngựa nhảy qua cái hào

  to jump a child down: đỡ cho một em nhỏ nhảy xuống

  làm giật mình, làm giật nảy người lên

  đào lật (khoai rán trong chão...)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhảy lên, nhảy vào

  to jump a train: nhảy lên xe lửa

  nhảy bổ vào chộp lấy (cái gì)

  lấn, không đứng vào (hàng nối đuôi nhau theo lần lượt)

  to jump a queue: lấn chỗ khi xếp hàng

  nẫng tay trên, phỗng tay trên, chiếm đoạt, xâm chiếm

  to jump a mining claim: chiếm mất quyền khai thác mỏ (của ai)

  làm cho bay lên, làm chạy tán loạn (chim, thú săn)

  khoan đá bằng choòng

  tiếp (bài báo, truyện ngắn...) ở trang khác

  chặt, ăn (quân cờ đam)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tấn công bất thình lình

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bỏ đi bất thình lình, trốn, chuồn

  to jump off

  (quân sự), (từ lóng) bắt đầu tấn công

  to jump on

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) mắng, nhiếc, chỉnh

  to jump together; to jump with

  phù hợp với nhau, nhất trí với nhau; trùng nhau

  to jump the gun

  (từ lóng)

  (thể dục,thể thao) chạy trước khi có hiệu lệnh xuất phát

  bắt đầu (làm gì) trước lúc quy định

  to jump down somebody's throat

  chặn đứng ai không cho nói, ngắt lời ai không cho nói

  trả lời chặn họng ai, nói chặn họng ai

  to jump someone into doing something

  lừa phỉnh ai làm gì

  to jump out of one's skin

  giật nảy mình ngạc nhiên; giật nảy mình sợ hãi...

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • jump

  a sudden and decisive increase

  a jump in attendance

  Synonyms: leap

  (film) an abrupt transition from one scene to another

  descent with a parachute

  he had done a lot of parachuting in the army

  Synonyms: parachuting

  the act of jumping; propelling yourself off the ground

  he advanced in a series of jumps

  the jumping was unexpected

  Synonyms: jumping

  move forward by leaps and bounds

  The horse bounded across the meadow

  The child leapt across the puddle

  Can you jump over the fence?

  Synonyms: leap, bound, spring

  make a sudden physical attack on

  The muggers jumped the woman in the fur coat

  increase suddenly and significantly

  Prices jumped overnight

  enter eagerly into

  He jumped into the game

  jump down from an elevated point

  the parachutist didn't want to jump

  every year, hundreds of people jump off the Golden Gate bridge

  the widow leapt into the funeral pyre

  Synonyms: leap, jump off

  cause to jump or leap

  the trainer jumped the tiger through the hoop

  Synonyms: leap

  bypass

  He skipped a row in the text and so the sentence was incomprehensible

  Synonyms: pass over, skip, skip over

  Similar:

  leap: an abrupt transition

  a successful leap from college to the major leagues

  Synonyms: saltation

  startle: a sudden involuntary movement

  he awoke with a start

  Synonyms: start

  startle: move or jump suddenly, as if in surprise or alarm

  She startled when I walked into the room

  Synonyms: start

  leap out: be highly noticeable

  Synonyms: jump out, stand out, stick out

  rise: rise in rank or status

  Her new novel jumped high on the bestseller list

  Synonyms: climb up

  derail: run off or leave the rails

  the train derailed because a cow was standing on the tracks

  chute: jump from an airplane and descend with a parachute

  Synonyms: parachute

  jumpstart: start (a car engine whose battery is dead) by connecting it to another car's battery

  Synonyms: jump-start

  leap: pass abruptly from one state or topic to another

  leap into fame

  jump to a conclusion

  jump from one thing to another

  alternate: go back and forth; swing back and forth between two states or conditions