rise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rise.

Từ điển Anh Việt

 • rise

  /raiz/

  * danh từ

  sự lên, sự đưa lên, sự kéo lên, sự dâng; lên, sự tăng lên

  at rise of sun (day): lúc mặt trời mọc

  to shoot a bird on the rise: bắn một con chim lúc đang bay lên

  the rise to power: sự lên nắm chính quyền

  price are on the rise: giá cả đang tăng lên

  sự tăng lương

  to ask for a rise: xin tăng lương

  sự thăng (cấp bậc), sự tiến lên (địa vị xã hội...)

  the rise and falt in life: nổi thăng trầm trong cuộc đời

  sự nổi lên để đớp mồi (cá)

  to be on the rise: nổi lên đớp mồi (cá)

  sự trèo lên, sự leo lên (núi...)

  đường dốc, chỗ dốc, gò cao

  a rise in the road: chỗ đường dốc

  to look down from the rise: đứng trên gò cao nhìn cuống

  chiều cao đứng thẳng, độ cao (của bậc cầu thang, vòm...)

  nguồn gốc, căn nguyên, nguyên do; sự gây ra

  to give rise to: gây ra

  to take (get) a rise out of a somebody

  làm cho ai phát khùng lên

  phỉnh ai

  * nội động từ risen /'rizn/, rose /rouz/

  dậy, trở dậy, đứng dậy, đứng lên

  to rise up early: dậy sớm

  to rise from table: ăn xong đứng dậy

  to rise to one's feet: đứng nhỏm dậy

  to rise in appause: đứng dậy vỗ tay hoan nghênh

  the hair rose on one's head: tóc dựng ngược cả lên ở trên đầu

  to rise from the dead: sống lại

  mọc (mặt trời, mặt trăng...)

  the sun rises: mặt trời mọc

  lên, lên cao, bốc lên, leo lên, trèo lên, dâng lên, nổi lên

  smoke rises up: khói bốc lên

  dough rises: bột dậy lên

  the image rises in one's mind: hình ảnh hiện lên trong trí

  anger is rising: cơn giận nổi lên

  the Red tiver is rising again: nước sông Hồng lại dâng lên

  spirits rise: tinh thần phấn khởi lên

  fishes rise to the bait: cá nổi lên đớp mồi

  her colour rose: mặt cô ta ửng đỏ lên

  the wind is rising: gió đang nổi lên

  tiến lên, thành đạt

  to rise in the world: thành đạt

  a man likely to rise: một người có thể tiến lên (thành đạt)

  vượt lên trên

  to rise above petty jealousies: vượt lên những thói ghen tị tầm thường

  nổi dậy

  to rise in arms against: vũ trang nổi dậy chống lại

  phẫn nộ, phát tức; ghê tởm, lộn mửa

  gorge (stomach) rises: phát tức lên; phẫn nộ, ghê tởm, lộn mửa

  bắt nguồn từ, do bởi

  the river rises from a spring: con sông bắt nguồn từ một dòng suối nhỏ

  the quarrel rose from a misunderstanding: sự bất hào do hiểu lầm gây ra

  có khả năng đối phó, có thể đáp ứng với

  to rise to requirements: có thể đáp ứng những đòi hỏi

  bế mạc (hội nghị...)

  the Parliament will rise next week: tuần sau nghị viện sẽ bế mạc

  * ngoại động từ

  làm nổi lên, làm hiện lên

  trông thấy nổi lên, trông thấy hiện lên

  not to rise a fish: không trông thấy một con cá nào nổi lên

  to rise a ship: trông thấy con tàu hiện lên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rise

  * kinh tế

  bốc hơi

  lên (giá)

  lên cao

  nổi lên (bột nhào)

  sự lên

  sự lên cao

  sự tăng

  sự tăng (giá, lương, mức chiết khấu...)

  tăng

  * kỹ thuật

  cần nâng

  độ cao

  độ vồng

  đồi

  đồi nhỏ

  gò

  nâng lên

  nguồn (sông)

  mũi lên vòng

  sự dâng lên

  sự nâng cao

  sự nâng lên

  sự tăng lên

  tầng

  xây dựng:

  chiều cao bậc thang

  độ cao nóc nhà

  độ đưa lên cao

  đường tên (vòm) độ võng của dây

  gò cao

  mặt đứng cầu thang

  vồng lên

  cơ khí & công trình:

  chỗ dốc

  giao thông & vận tải:

  dâng lên (nước)

  toán & tin:

  độ võng của dây

  đường tên (vòm)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rise

  a growth in strength or number or importance

  Antonyms: fall

  the act of changing location in an upward direction

  Synonyms: ascent, ascension, ascending

  a movement upward

  they cheered the rise of the hot-air balloon

  Synonyms: rising, ascent, ascension

  Antonyms: fall

  an increase in cost

  they asked for a 10% rise in rates

  Synonyms: boost, hike, cost increase

  move upward

  The fog lifted

  The smoke arose from the forest fire

  The mist uprose from the meadows

  Synonyms: lift, arise, move up, go up, come up, uprise

  Antonyms: fall

  increase in value or to a higher point

  prices climbed steeply

  the value of our house rose sharply last year

  Synonyms: go up, climb

  rise up

  The building rose before them

  Synonyms: lift, rear

  rise in rank or status

  Her new novel jumped high on the bestseller list

  Synonyms: jump, climb up

  become heartened or elated

  Her spirits rose when she heard the good news

  exert oneself to meet a challenge

  rise to a challenge

  rise to the occasion

  increase in volume

  the dough rose slowly in the warm room

  Synonyms: prove

  come up, of celestial bodies

  The sun also rises

  The sun uprising sees the dusk night fled...

  Jupiter ascends

  Synonyms: come up, uprise, ascend

  Antonyms: set

  Similar:

  ascent: an upward slope or grade (as in a road)

  the car couldn't make it up the rise

  Synonyms: acclivity, raise, climb, upgrade

  Antonyms: descent

  raise: the amount a salary is increased

  he got a 3% raise

  he got a wage hike

  Synonyms: wage hike, hike, wage increase, salary increase

  upgrade: the property possessed by a slope or surface that rises

  Synonyms: rising slope

  lift: a wave that lifts the surface of the water or ground

  emanation: (theology) the origination of the Holy Spirit at Pentecost

  the emanation of the Holy Spirit

  the rising of the Holy Ghost

  the doctrine of the procession of the Holy Spirit from the Father and the Son

  Synonyms: procession

  advance: increase in price or value

  the news caused a general advance on the stock market

  arise: rise to one's feet

  The audience got up and applauded

  Synonyms: uprise, get up, stand up

  Antonyms: lie down

  surface: come to the surface

  Synonyms: come up, rise up

  originate: come into existence; take on form or shape

  A new religious movement originated in that country

  a love that sprang up from friendship

  the idea for the book grew out of a short story

  An interesting phenomenon uprose

  Synonyms: arise, develop, uprise, spring up, grow

  ascend: move to a better position in life or to a better job

  She ascended from a life of poverty to one of great

  Synonyms: move up

  wax: go up or advance

  Sales were climbing after prices were lowered

  Synonyms: mount, climb

  Antonyms: wane

  heighten: become more extreme

  The tension heightened

  get up: get up and out of bed

  I get up at 7 A.M. every day

  They rose early

  He uprose at night

  Synonyms: turn out, arise, uprise

  Antonyms: go to bed, turn in

  rebel: take part in a rebellion; renounce a former allegiance

  Synonyms: arise, rise up

  resurrect: return from the dead

  Christ is risen!

  The dead are to uprise

  Synonyms: uprise