wax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wax.

Từ điển Anh Việt

 • wax

  /wæks/

  * danh từ

  sáp ong ((cũng) beeswax)

  chất sáp

  vegetable wax: sáp thực vật

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đĩa hát

  like wax in someone's hands

  bị ai sai khiến, cho tròn được tròn bắt méo phải méo

  * ngoại động từ

  đánh sáp, đánh bóng bằng sáp, bôi sáp, vuốt sáp

  to wax a table: đánh bóng bàn bằng sáp

  to wax a thread: vuốt sáp một sợi chỉ

  * nội động từ

  tròn dần (trăng)

  the moon waxes and wanes: mặt trăng khi tròn khi khuyết

  (từ cổ,nghĩa cổ) trở nên

  to wax merry: trở nên vui vẻ

  to wax indignant: nổi cơn phẫn nộ

  * danh từ

  (từ lóng) cơn giận

  to be in a wax: đang nổi giận

  to get in a wax: nổi giận

  to put someone in a wax: làm cho ai nổi giận

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wax

  * kinh tế

  parafin

  sáp ong

  * kỹ thuật

  bôi sáp

  làm bóng bằng sáp

  nến

  parafin

  sáp

  sáp (từ dầu mỏ)

  hóa học & vật liệu:

  chất sáp

  sáp ong

  y học:

  sáp, nền

  điện:

  tẩm sáp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wax

  any of various substances of either mineral origin or plant or animal origin; they are solid at normal temperatures and insoluble in water

  cover with wax

  wax the car

  go up or advance

  Sales were climbing after prices were lowered

  Synonyms: mount, climb, rise

  Antonyms: wane

  increase in phase

  the moon is waxing

  Synonyms: full

  Antonyms: wane