wax press nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wax press nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wax press giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wax press.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wax press

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    máy ép tách parafin