waxy oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waxy oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waxy oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waxy oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waxy oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu nhiều sáp