waxycap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waxycap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waxycap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waxycap.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • waxycap

    any fungus of the family Hygrophoraceae having gills that are more or less waxy in appearance

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).