wax-palm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wax-palm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wax-palm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wax-palm.

Từ điển Anh Việt

  • wax-palm

    /'wæks'pɑ:m/

    * danh từ

    (thực vật học) cây cọ sáp