waxiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waxiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waxiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waxiness.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • waxiness

    the quality of being made of wax or covered with wax

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).