wax-tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wax-tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wax-tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wax-tree.

Từ điển Anh Việt

  • wax-tree

    * danh từ

    cây sơn