wax-paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wax-paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wax-paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wax-paper.

Từ điển Anh Việt

  • wax-paper

    /'wæks,peipə/

    * danh từ

    giấy nến