waxing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waxing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waxing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waxing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • waxing

  * kỹ thuật

  sự bôi sáp

  hóa học & vật liệu:

  bôi sáp

  xây dựng:

  sự đánh xi

  sự tẩm sáp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • waxing

  the application of wax to a surface

  a gradual increase in magnitude or extent

  the waxing of the moon

  Antonyms: waning

  (of the moon) pertaining to the period during which the visible surface of the moon increases

  the waxing moon passes from new to full

  Antonyms: waning

  Similar:

  wax: cover with wax

  wax the car

  wax: go up or advance

  Sales were climbing after prices were lowered

  Synonyms: mount, climb, rise

  Antonyms: wane

  wax: increase in phase

  the moon is waxing

  Synonyms: full

  Antonyms: wane