wax matrix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wax matrix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wax matrix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wax matrix.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wax matrix

    * kỹ thuật

    khuôn sáp