wax resist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wax resist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wax resist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wax resist.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wax resist

    * kỹ thuật

    lớp bảo vệ bằng sáp