wax-end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wax-end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wax-end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wax-end.

Từ điển Anh Việt

  • wax-end

    * danh từ

    chỉ vuốt nhựa