wax cake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wax cake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wax cake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wax cake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wax cake

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bánh parafin

    bánh sáp