wax chiller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wax chiller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wax chiller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wax chiller.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wax chiller

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    máy tách parafin