wax-light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wax-light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wax-light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wax-light.

Từ điển Anh Việt

  • wax-light

    * danh từ

    nến sáp