wax oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wax oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wax oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wax oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wax oil

    * kỹ thuật

    dầu parafin