wax insect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wax insect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wax insect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wax insect.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wax insect

    any of various insects that secrete a waxy substance

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).