wax master nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wax master nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wax master giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wax master.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wax master

    * kỹ thuật

    đĩa gốc sáp