wax light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wax light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wax light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wax light.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wax light

    Similar:

    candle: stick of wax with a wick in the middle

    Synonyms: taper

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).