fall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fall.

Từ điển Anh Việt

 • fall

  /fɔ:l/

  * danh từ

  sự rơi, sự ngã; sự rụng xuống (lá); sự rũ xuống; sự hạ

  sự sụp đổ, sự suy sụp (của một đế quốc...); sự sa sút, sự mất địa vị, sự xuống thế, sự xuống dốc (của một người...)

  sự sụt giá, sự giảm giá

  (thể dục,thể thao) sự vật ngã; keo vật

  to try a fall: vật thử một keo

  sự sa ngã (đàn bà)

  lượng mưa, lượng tuyết

  số lượng cây ngả; số lượng gỗ xẻ

  hướng đi xuống; dốc xuống

  (số nhiều) thác

  the Niagara falls: thác Ni-a-ga-ra

  sự đẻ (của cừu); lứa cừu con

  dây ròng rọc

  lưới che mặt, mạng che mặt (của phụ nữ)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mùa lá rụng, mùa thu

  the fall of day

  lúc chập tối

  the fall of night

  lúc màn đêm buông xuống

  pride will have a fall

  (tục ngữ) trèo cao ngã đau

  to ride for a fall

  (xem) ride

  * nội động từ fallen

  rơi, rơi xuống, rơi vào ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  to fall out of the window: rơi ra ngoài cửa sổ

  to fall to pieces: rơi vỡ tan tành

  to fall to somebody's lot: rơi vào số phận ai

  to fall into the hands of the enemy: rơi vào tay kẻ địch

  the accent falls on the third syllable: trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba

  the meeting falls on Friday: cuộc mít tinh rơi vào ngày thứ sáu

  rủ xuống, xoã xuống (tóc...); rụng xuống (lá); ngã

  to fall flat to the ground: ngã sóng soài dưới đất

  hạ thấp, xuống thấp, xịu xuống; dịu đi, nguôi đi

  curtain falls: mà hạ

  temperature 's: độ nhiệt xuống thấp

  prices fall: giá cả hạ xuống

  face falls: mặt xịu xuống

  voice falls: giọng nói khẽ đi

  eyes fall: mắt cụp xuống

  wind falls: gió dịu đi

  anger falls: cơn giận nguôi đi

  đổ nát, sụp đổ

  houses fall: nhà cửa đổ nát

  mất địa vị, bị hạ bệ, xuống thế, sa sút, xuống dốc

  to fall very low: sa sút quá, xuống dốc quá

  to fall in somebody's esteem: mất lòng quý trọng của ai

  sa ngã (đàn bà)

  thất bại, thất thủ

  plans fall to the ground: kế hoạch thất bại

  fortress falls: pháo đài thất thủ

  hy sinh, chết, ngã xuống ((nghĩa bóng))

  many fell: nhiều người bị hy sinh (trong chiến trận)

  buột nói ra, thốt ra

  the news fell from his lips: hắn buộc miệng nói ra tin đó

  sinh ra, đẻ ra (cừu con...)

  (+ into) được chia thành thuộc về

  the books falls three parts: cuốn sách được chia làm ba phần

  to fall into the category: thuộc vào loại

  bị (rơi vào tình trạng nào đó...)

  to fall into error: bị lầm lẫn

  to fall ill: bị ốm

  to fall on evil days: bị sa cơ thất thế

  dốc xuống

  the land falls in gentle slopes to the sea: đất dốc thoai thoải xuống biển

  đổ ra

  the river falls to the sea: sông đổ ra biển

  bắt đầu

  to fall to work at once: bắt tay vào việc ngay lập tức

  to fall into conversation: bắt đầu nói chuyện

  xông vào

  to fall on the enemy: xông vào kẻ địch

  * ngoại động từ

  (tiếng địa phương); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chặt, hạ (cây)

  to fall across

  tình cờ gặp (ai)

  to fall among

  tình cờ rơi vào đám (người nào...)

  to fall away

  bỏ, rời bỏ, bỏ rơi (ai...); ly khai (đạo, đảng)

  héo mòn đi, gầy mòn đi

  biến đi

  to fall back

  ngã ngửa

  rút lui

  to fall back on (upon)

  phải cầu đến, phải dùng đến (cái gì)

  to fall behind

  thụt lùi, bị tụt lại đằng sau

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không trả được đúng hạn, còn thiếu lại, còn nợ lại

  to fall down

  rơi xuống, ngã xuống, sụp xuống, sụp đổ

  thtục to fall down on: thất bại (không thành công) trong (việc gì...)

  to fall for

  (từ lóng) mê tít, phục lăn

  mỹ bị bịp, bị chơi xỏ

  to fall in

  (quân sự) đứng vào hàng

  (thông tục) vào trong lùi vào trong (ngôi nhà)

  đến lúc phải thanh toán (nợ); hết hạn (hợp đồng thuê nhà)

  sập, lún, sụp đổ (mái nhà...)

  to fall in with

  tình cờ gặp (ai)

  theo, tán đồng (quan điểm của ai...); đồng ý với (ai); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chiều ý, theo ý (ai)

  trùng hợp với

  to fall off

  rơi xuống

  rút, giảm sút; thoái hoá, tàn tạ, suy đồi

  (hàng hải) không ăn theo tay lái

  nổi dậy, bỏ hàng ngũ

  to fall on

  nhập trận, tấn công

  bắt đầu ăn uống

  to fall out

  rơi ra ngoài; xoã ra (tóc)

  cãi nhau, bất hoà

  to fall out with somebody: cãi nhau với ai, bất hoà với ai

  hoá ra là, thành ra là, dẫn đến kết quả là

  it fell out that

  hoá ra là, thành ra là

  to fall out well: dẫn đến kết quả tốt

  (quân sự) bỏ hàng, ra ngoài hàng

  to fall out of: bỏ (một thói quen...)

  to fall over

  ngã lộn nhào, bị đổ

  to fall over an obstacle: va vào một chướng ngại và ngã lộn nhào

  to fall through

  hỏng, thất bại; không đi đến kết quả nào

  to fall to

  bắt đầu

  bắt đầu tấn công; bắt đầu ăn

  now, let's fall to!: (thông tục) noà bây giờ chúng ta hãy tấn công (bắt đầu ăn) đi nào!

  to fall under

  được liệt vào, được xếp loại vào

  ở dưới (sự quan sát...); chịu (ảnh hưởng của ai...)

  to fall upon

  tấn công

  to fall within

  nằm trong, gồm trong

  to fall due

  đến kỳ phải trả, đến hạn

  to fall flat

  (xem) flat

  to fall foul of

  (xem) foul

  to tall in love with

  (xem) love

  to fall into a habit

  (xem) habit

  to fall into line

  đứng vào hàng

  to fall into line with

  đồng ý với

  to fall into a rage

  giận điên lên, nổi cơn tam bành

  to fall on one's sword

  tự tử, tự sát

  to fall over backwards

  đi đến chỗ cực đoan

  hết sức sốt sắng đồng ý

  to fall over each other

  đánh lộn, ẩu đả; cạnh tranh xâu xé nhau kịch liệt

  to fall a prey to

  to fall a sacrifice to

  làm mồi cho

  to fall short

  thiếu, không đủ

  không tới đích (đạn, tên lửa...)

  to fall short of

  thất bại, không đạt (mục đích...)

  your work falls short of my expectations: công việc làm của anh không được như ý tôi mong đợi

  to fall on (upon) one's feet

  thoát khỏi khó khăn, lại đứng vững chân

  to fall a victim to

  là nạn nhân của

 • fall

  sự rơi; cột nước, bậc nước, thác nước

  free f. sự rơi tự do

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fall

  * kinh tế

  chia

  rơi

  sự rời

  * kỹ thuật

  độ chênh

  độ giảm

  độ sụt

  dốc

  đốn rừng

  giảm

  giảm đi

  hạ

  hạ thấp

  làm sụt lở

  lượng nước rơi

  mái dốc

  phá hủy

  rơi

  sự đổ

  sự đốn cây

  sự giảm

  sự hạ

  sự phá hủy

  sự rơi

  sự sụt

  sụt

  tháo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fall

  the season when the leaves fall from the trees

  in the fall of 1973

  Synonyms: autumn

  the lapse of mankind into sinfulness because of the sin of Adam and Eve

  women have been blamed ever since the Fall

  a lapse into sin; a loss of innocence or of chastity

  a fall from virtue

  a sudden decline in strength or number or importance

  the fall of the House of Hapsburg

  Synonyms: downfall

  Antonyms: rise

  a movement downward

  the rise and fall of the tides

  Antonyms: rise

  when a wrestler's shoulders are forced to the mat

  Synonyms: pin

  descend in free fall under the influence of gravity

  The branch fell from the tree

  The unfortunate hiker fell into a crevasse

  pass suddenly and passively into a state of body or mind

  fall into a trap

  She fell ill

  They fell out of favor

  Fall in love

  fall asleep

  fall prey to an imposter

  fall into a strange way of thinking

  she fell to pieces after she lost her work

  come under, be classified or included

  fall into a category

  This comes under a new heading

  Synonyms: come

  suffer defeat, failure, or ruin

  We must stand or fall

  fall by the wayside

  die, as in battle or in a hunt

  Many soldiers fell at Verdun

  Several deer have fallen to the same gun

  The shooting victim fell dead

  touch or seem as if touching visually or audibly

  Light fell on her face

  The sun shone on the fields

  The light struck the golden necklace

  A strange sound struck my ears

  Synonyms: shine, strike

  be captured

  The cities fell to the enemy

  occur at a specified time or place

  Christmas falls on a Monday this year

  The accent falls on the first syllable

  yield to temptation or sin

  Adam and Eve fell

  lose office or power

  The government fell overnight

  The Qing Dynasty fell with Sun Yat-sen

  to be given by assignment or distribution

  The most difficult task fell on the youngest member of the team

  The onus fell on us

  The pressure to succeed fell on the youngest student

  move in a specified direction

  The line of men fall forward

  be due

  payments fall on the 1st of the month

  lose one's chastity

  a fallen woman

  to be given by right or inheritance

  The estate fell to the oldest daughter

  fall to somebody by assignment or lot

  The task fell to me

  It fell to me to notify the parents of the victims

  Synonyms: light

  be inherited by

  The estate fell to my sister

  The land returned to the family

  The estate devolved to an heir that everybody had assumed to be dead

  Synonyms: return, pass, devolve

  slope downward

  The hills around here fall towards the ocean

  lose an upright position suddenly

  The vase fell over and the water spilled onto the table

  Her hair fell across her forehead

  Synonyms: fall down

  drop oneself to a lower or less erect position

  She fell back in her chair

  He fell to his knees

  assume a disappointed or sad expression

  Her face fell when she heard that she would be laid off

  his crest fell

  be cast down

  his eyes fell

  come out; issue

  silly phrases fell from her mouth

  be born, used chiefly of lambs

  The lambs fell in the afternoon

  begin vigorously

  The prisoners fell to work right away

  go as if by falling

  Grief fell from our hearts

  come as if by falling

  Night fell

  Silence fell

  Synonyms: descend, settle

  Similar:

  spill: a sudden drop from an upright position

  he had a nasty spill on the ice

  Synonyms: tumble

  descent: a downward slope or bend

  Synonyms: declivity, decline, declination, declension, downslope

  Antonyms: ascent

  capitulation: the act of surrendering (usually under agreed conditions)

  they were protected until the capitulation of the fort

  Synonyms: surrender

  twilight: the time of day immediately following sunset

  he loved the twilight

  they finished before the fall of night

  Synonyms: dusk, gloaming, gloam, nightfall, evenfall, crepuscule, crepuscle

  drop: a free and rapid descent by the force of gravity

  it was a miracle that he survived the drop from that height

  drop: a sudden sharp decrease in some quantity

  a drop of 57 points on the Dow Jones index

  there was a drop in pressure in the pulmonary artery

  a dip in prices

  when that became known the price of their stock went into free fall

  Synonyms: dip, free fall

  descend: move downward and lower, but not necessarily all the way

  The temperature is going down

  The barometer is falling

  The curtain fell on the diva

  Her hand went up and then fell again

  Synonyms: go down, come down

  Antonyms: ascend, rise

  precipitate: fall from clouds

  rain, snow and sleet were falling

  Vesuvius precipitated its fiery, destructive rage on Herculaneum

  Synonyms: come down

  decrease: decrease in size, extent, or range

  The amount of homework decreased towards the end of the semester

  The cabin pressure fell dramatically

  her weight fell to under a hundred pounds

  his voice fell to a whisper

  Synonyms: diminish, lessen

  Antonyms: increase

  accrue: come into the possession of

  The house accrued to the oldest son

  hang: fall or flow in a certain way

  This dress hangs well

  Her long black hair flowed down her back

  Synonyms: flow