fall line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fall line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fall line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fall line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fall line

  * kỹ thuật

  cáp nâng

  dây xích của palăng

  cơ khí & công trình:

  dây (dùng cho) ròng rọc