fall rope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fall rope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fall rope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fall rope.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fall rope

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    cáp ròng rọc

    cáp treo tải