fall-trap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fall-trap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fall-trap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fall-trap.

Từ điển Anh Việt

  • fall-trap

    * danh từ

    hầm sập để bắt thú

    cái bẫy