fall away nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fall away nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fall away giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fall away.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fall away

    * kinh tế

    giảm xuống

Từ điển Anh Anh - Wordnet