fall short nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fall short nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fall short giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fall short.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fall short

    fail to meet (expectations or standards)

    Synonyms: come short

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).