fall flood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fall flood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fall flood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fall flood.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fall flood

    * kỹ thuật

    môi trường:

    lũ mùa thu