fall-door nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fall-door nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fall-door giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fall-door.

Từ điển Anh Việt

  • fall-door

    * danh từ

    cửa treo