fall-free nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fall-free nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fall-free giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fall-free.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fall-free

    * kỹ thuật

    rơi tự do