fall lever nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fall lever nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fall lever giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fall lever.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fall lever

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đòn bẩy có đối trọng