fall pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fall pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fall pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fall pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fall pipe

    * kỹ thuật

    ống xối