fall-off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fall-off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fall-off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fall-off.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fall-off

    * kỹ thuật

    sự suy giảm