fall apart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fall apart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fall apart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fall apart.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fall apart

  lose one's emotional or mental composure

  She fell apart when her only child died

  Synonyms: go to pieces

  Similar:

  break: go to pieces

  The lawn mower finally broke

  The gears wore out

  The old chair finally fell apart completely

  Synonyms: wear, wear out, bust

  crumble: break or fall apart into fragments

  The cookies crumbled

  The Sphinx is crumbling

  break: become separated into pieces or fragments

  The figurine broke

  The freshly baked loaf fell apart

  Synonyms: separate, split up, come apart

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).