wear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wear.

Từ điển Anh Việt

 • wear

  /weə/

  * danh từ

  sự mang; sự dùng; sự mặc

  for autumn wear: để mặc mùa thu

  the shirt I have in wear: cái so mi tôi đang mặc

  quần áo; giầy dép

  evening wear: quần áo mặt tối

  men's wear: quần áo đàn ông

  sự chịu mòn, sự mặc được, sự dùng được

  of never-ending wear: không bao giờ mòn rách

  there is a lot of wear left in my dress: cái áo của tôi còn mặc được chán

  sự hao mòn, sự mòn; (pháp lý) sự hư hỏng (nhà cửa)

  one-sided wear: mòn một bên

  wear and tear: sự hao mòn và hư hỏng

  (kỹ thuật) sự mòn

  (tài chính) sự giảm trọng lượng (tiền vàng hay bạc, vì mòn)

  * ngoại động từ wore; worn

  mang, đeo; mặc; để (râu, tóc); đội (mũ)

  to wear glasses: đeo kính

  to wear a sword: mang gươm

  to wear black: mặc đồ đen

  to wear a moustache: để một bộ ria

  to wear one's hair long: để tóc dài

  to wear a hat: đội mũ

  dùng mòn, dùng cũ, dùng hỏng; làm cho tiều tuỵ; làm cho hao mòn, phá hoại dần ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  to wear one's coat to rags: mặc áo cho đến rách tả tơi

  to wear one's coat threadbare: mặc áo cho đến sờn cả chỉ

  to wear a hole in: mặc (đi, dùng) cho đến thủng (rách) ra

  to be worn with care: (nghĩa bóng) tiều tuỵ đi vì lo âu

  dùng mãi cho quen, dùng mãi cho vừa, dùng mãi cho khớp

  to wear a pair of shoes comfortable: đi mã đôi giầy cho quen (vừa) chân

  có (vẻ), tỏ (vẻ), tỏ ra, có, mang

  to wear a troubled look: có vẻ bối rối

  to wear a famous name: có tiếng, lừng danh

  * nội động từ

  mòn đi, bị mòn; bị dùng hỏng, cũ đi

  dần dần quen, dần dần vừa

  my new shoes are wearing to my feet: đôi giày mới của tôi dần dần đi vừa chân

  dùng, dùng được

  good leather will wear for year: da tốt dùng được lâu năm

  (nghĩa bóng) dần dần trở nên

  enthusiasm wears thin: nhiệt tình dần dần trở nên sút kém

  to wear away

  làm mòn dần, làm mất dần

  cũ dần, hỏng dần, mòn đi; yếu dần, suy nhược đi (sức khoẻ, tinh thần, cuộc sống); nguôi dần (nỗi đau khổ)

  chậm chạp trôi qua (thời gian)

  to waer down

  làm mòn (đế giày, dụng cụ)

  làm kiệt sức dần, tiêu hao dần (lực lượng địch)

  to wear off

  làm mòn mất; mòn mất

  qua đi, mất đi

  to wear on

  tiếp tục, tiếp diễn, vẫn còn kéo dài (cuộc thảo luận)

  trôi qua (thời gian)

  to wear out

  làm cho mòn hẳn; làm rách hết (quần áo...); mòn, hao mòn

  làm mệt lử, làm kiệt sức; kiệt đi

  to wear oneself out: kiệt sức

  patience wears out: không thể kiên nhẫn được nữa

  kéo dài, chậm chạp trôi qua (thời gian)

  don't wear your youth out in trifles: đừng để cho tuổi thanh xuân trôi qua vì những việc vụn vặt

  to wear out one's welcome: ở chơi lâu đến nỗi người ta không muốn tiếp nữa

  to wear well

  dùng bền, bền

  woollen clothes wear well: quần áo len mặc bền

  their friendship has worn well: (nghĩa bóng) tình bạn của họ bền lâu

  to wear one's years well

  trẻ lâu, trông còn trẻ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wear

  * kinh tế

  đồ trang phục

  * kỹ thuật

  hao mòn

  làm hao mòn

  làm mòn

  mặc

  mang

  sự bào mòn

  sự gặm mòn

  sự hao mòn

  sự làm mòn

  sự mài mòn

  sự mòn

  sự xói mòn

  giao thông & vận tải:

  bị mài mòn (thuyền buồn)

  làm mòn (buồm)

  ô tô:

  độ mòn

  điện lạnh:

  sự hư mòn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wear

  impairment resulting from long use

  the tires showed uneven wear

  the act of having on your person as a covering or adornment

  she bought it for everyday wear

  Synonyms: wearing

  be dressed in

  She was wearing yellow that day

  Synonyms: have on

  have on one's person

  He wore a red ribbon

  bear a scar

  Synonyms: bear

  have in one's aspect; wear an expression of one's attitude or personality

  He always wears a smile

  deteriorate through use or stress

  The constant friction wore out the cloth

  Synonyms: wear off, wear out, wear down, wear thin

  have or show an appearance of

  wear one's hair in a certain way

  last and be usable

  This dress wore well for almost ten years

  Synonyms: hold out, endure

  put clothing on one's body

  What should I wear today?

  He put on his best suit for the wedding

  The princess donned a long blue dress

  The queen assumed the stately robes

  He got into his jeans

  Synonyms: put on, get into, don, assume

  Similar:

  clothing: a covering designed to be worn on a person's body

  Synonyms: article of clothing, vesture, wearable, habiliment

  break: go to pieces

  The lawn mower finally broke

  The gears wore out

  The old chair finally fell apart completely

  Synonyms: wear out, bust, fall apart

  tire: exhaust or get tired through overuse or great strain or stress

  We wore ourselves out on this hike

  Synonyms: wear upon, tire out, weary, jade, wear out, outwear, wear down, fag out, fag, fatigue

  Antonyms: refresh