wear surface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wear surface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wear surface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wear surface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wear surface

    * kỹ thuật

    mặt mài mòn

    mặt mòn