wearing-away nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wearing-away nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wearing-away giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wearing-away.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wearing-away

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hiện tượng phong hóa