wearless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wearless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wearless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wearless.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wearless

    * kỹ thuật

    không hao mòn

    không mòn