wearing layer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wearing layer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wearing layer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wearing layer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wearing layer

    * kỹ thuật

    lớp chịu bào mòn