wearing ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wearing ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wearing ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wearing ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wearing ring

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vòng đã mòn